raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

Zei­tungs­ve­trä­ger erwischt Ein­bre­cher


Letz­te Nacht hat ein Zei­tungs­ver­trä­ger ein Ein­bre­cher­trio infla­gran­ti erwischt. Zwei konn­ten dank sei­ner Hil­fe gefasst wer­den.

Anmo­de­ra­ti­on
Drü Man­ne bre­chet letscht Nacht z Tro­gä inen Kiosk i. En Zitigs­ver­trä­ger ver­wütscht d Lang­fin­ger infla­gran­ti. De FM 1 Repor­ter Raouf Sel­mi mite­re woh­re Räu­berg­schicht:

Quel­len: Arti­kel­bild