raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

News – Ver­kehrs­be­trie­be St. Gal­len zie­hen Bilanz


No zwei Minu­te, denn müsst min Bus cho. Zumin­dest stoht da uf de neue Azei­ge­taf­le vo de St. Gal­ler Sadt­büs. Uf ein Blick alli Infos wo me brucht. Das ver­spricht sneue Ver­kehrs­leit­sys­tem vo de Ver­kehrss­be­trieb. Es guets Johr noch de Lan­cie­rig, züchet mir Bilanz:


Quel­le Bil­der: Arti­kel­bild