raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

News – Man­gel an Jung­au­to­ren


ZSt. Gal­le fählts a jun­ge Auto­re. Fürs Bue­ch­pro­jekt “Schüch­tern Hin­ge­schaut” fäh­let Text. War­um dSt. Gal­ler Jugend nüme i Tasch­te haut, ghö­ret ihr im Pod­cast:


Quel­le Bil­der: Arti­kel­bild