raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

Philosophische Ansichten der Swisscom


Chris­t­ian Petit, Leit­er Pri­vatkun­den Swiss­com im Inter­view über den dig­i­tal­en Wan­del.