raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

Phi­lo­so­phi­sche Ansich­ten der Swiss­com


Chris­ti­an Petit, Lei­ter Pri­vat­kun­den Swiss­com im Inter­view über den digi­ta­len Wan­del.