raoufsche Welt

nicht lesen!
Audio

News – Amok­fahrt in Basel


Ges­tern Abend kommt es in der Bas­ler Innen­stadt zur Kata­stro­phe.

Raouf Sel­mi berich­tet:

Ges­ter Obig het en Psy­cha­trie­pa­ti­ent in Basel e Blu­et­bad agrich­tet.

Nach dem er vo de gschloss­ne Abtei­lig i de foren­sisch, psych­ia­tri­sche Kli­nik het chö­ne flü­che, het er mit­em­ne gstohl­ne Auto i de Bas­ler-Innestadt will­kür­lech Pas­san­te umgfah­re.

Wegem Fuess­ball­spiel Basel geg Bay­ern Mün­chen, sind zu de Tat­zyt, zahl­ri­chi lüt i de Innestadt unter­wegs.

Bi sine­re Amok­fahrt tötet de 27jöh­rig Mazo­de­ni­er e Frau und ver­letzt sie­be Lüt. Zwei devo schwer.

Sini Amok­fahrt fangt am St. Johan­nes-Rhein­weg a und hört nach de mitt­le­re Brück uf.

Er flücht z fuess wie­ter, wo ihn den Pas­san­te chönd über­wäl­ti­ge.

De Täter söll vor de Amok­fart no mit­em­ne ande­re Maa gseh worde si. Churz vor de Tat seg er usem­ne älte­re graue Mitsu­bi­schi colt gstie­ge. Bim Len­ker söll sichs umen 25–27jörige Maa hand­le.

De Len­ker vo dem Fahr­züg wird ufgfor­de­ret sich schnellst müg­lech bi de Poli­zei in Basel z mel­de.

Quel­le Bil­der: Arti­kel­bild